Accessibility Tools

Om

Projektets mål

Med lidt grå kunne vi have meget mere grønt!

Gennem kurser, frivilligt arbejde og interkulturelle udvekslinger sigter Grey4Green mod at eliminere den sociale udstødelse, som de ældre oplever, samtidig med at de går ind i kampen for bæredygtighed og klimaændringer.

Specifikke mål

Vores specifikke mål med dette projekt er:

 • Fremme af social integration af ældre
 • Aktiv deltagelse i miljøprogrammer
 • Støtte til sektoren for den tredje alder og sikre høj livskvalitet
 • Oprettelse af et online observatorium (hvor de, der mangler frivillige, kan finde dem)
 • Bekæmpelse af klimaændringer

Resultater

De forventede PROJEKTRESULTATER er:

 • En rapport om bedste praksis.
 • Online platform og observatorium
 • Håndbog for seniorfrivillige
 • Håndbog i implementering
 • Kursus: Aktiv aldring og naturbeskyttelse
 • Miljøfrivillige programmer for seniorer
 • Executive Package
 • Audiovisuel læreringspakke
 • Politikpapir: Udnyttelse af potentialet i aktiv aldring for naturbevarelse
 • Lægmandsrapport

Metodik

Participatorisk aktionsforskning har til formål at bringe samfundet tættere sammen i alle faser af projektet. Denne metodologiske tilgang gør det muligt at udvikle en meget samarbejdsintervention, som vi mener er den bedste metodologiske tilgang til at arbejde i socio-uddannelsesprogrammer med voksne og seniorer.

Proportional Message arbejder også i tæt partnerskab med lokale NGO’er, civilsamfundsorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

Partnere

FO-Aarhus

Aarhus (FO Aarhus, Foreningen for Voksenuddannelse) er en ikke-statslig, non-profit organisation etableret i 1973 for at tilbyde ikke-formel voksenuddannelse og rådgivning til borgerne i Aarhus. Det har sit eget valgte styrelsesråd bestående af repræsentanter fra den private sektor, den offentlige administration og den formelle og erhvervsuddannelsessektor. FO-Aarhus’ grundlæggende ekspertise ligger i ikke-formel voksenuddannelse for offentligheden og specialisering i programmer, der hjælper dårligt stillede grupper – f.eks. indvandrere, arbejdsløse, udviklingshæmmede, dyslektikere, mennesker med psykiske problemer – med at forbedre deres livskvalitet og integrere (eller genintegrere) i samfundet og arbejdsstyrken. Målet er at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer som springbræt til genopdragelse, genindskrivning på arbejdsmarkedet eller videreuddannelse.

The Municipality of Lousada

Lousada kommune (ML) er en institution i den lokale offentlige forvaltning, der forvalter et areal på 95 km2 med ca. 50.000 indbyggere. Dette tætbefolkede område, i en periurban region, står over for mange udfordringer med hensyn til dets bæredygtige udvikling, livskvalitet og befolkningens læsefærdigheder og statsborgerskab. ML’s mission er således at definere vejledende strategier og gennemføre de resulterende lokale politikker gennem foranstaltninger og programmer inden for forskellige kompetenceområder, fremme livskvaliteten for alle borgere og sikre høje standarder for kvalitetstjenester. Vores arbejde er rettet mod at opnå bæredygtig udvikling med fordele og muligheder for alle vores borgere med hensyn til miljø, sociale og økonomiske områder.

Associação BioLiving

Associação BioLivings mål er blandt andet at fremme bæredygtighed gennem engagement i miljøborgerskab og offentlig deltagelse til beskyttelse af naturen, samtidig med at den sociale økonomi styrkes og inklusion, fred og solidaritet fremmes ved hjælp af uddannelse, naturressourcer og beskyttelse af naturen som ledemotiv. BioLivings driftsmodel fokuserer på nærheden til lokalsamfund, kommuner, skoler, virksomheder og andre NGO’er. Vi mener, at samarbejde med interessenter og befolkninger letter dialogen og søgningen efter løsninger til miljøuddannelse og naturbeskyttelse, og deres engagement og interesse i miljøspørgsmål fremmes mere effektivt.

ALDA, European Association for Local Democracy

ALDA, European Association for Local Democracy, er en non-profit forening, der blev grundlagt på initiativ af Europarådets kongres i 1999, og hovedformålet er at fremme god selskabsledelse og borgerdeltagelse på lokalt plan. ALDA er en medlemsbaseret organisation, der samler mere end 350 medlemmer (herunder lokale demokratiagenturer, lokale myndigheder, en sammenslutning af lokale myndigheder, civilsamfundet, universiteter, ngo’er, græsrodsforeninger og offentlige organer) med base i 45 lande over det meste af Europa og de europæiske naboskabslande, blandt disse Balkan, Hviderusland, Moldova, Kaukasus-området, Tyrkiet og nogle få lande fra Nordafrika såsom Marokko, Algeriet, Tunesien. ALDA’s kontorer er beliggende i Strasbourg (FR), Bruxelles (BE), Vicenza (IT), Subotica (RS), Skopje (MK), Chisinau (MD) og Tunis (TN). ALDA tæller i øjeblikket 40 personer i staben og forskellige praktikanter og frivillige, der støtter aktiviteterne på de forskellige kontorer. I dag er ALDA en central aktør inden for lokalt demokrati, aktivt medborgerskab, god selskabsledelse, EU-integration, menneskerettigheder og samarbejde mellem lokale myndigheder og civilsamfundet. Det meste af ALDA’s arbejde er baseret på metoden med multilateralt decentraliseret samarbejde.


Environment Agency of Iceland

Miljøangenturets arbejder under ledelse af Miljøministeriet. Dets rolle er at fremme beskyttelsen og den bæredygtige anvendelse af Islands naturressourcer samt offentlig velfærd ved at bidrage til at sikre et sundt miljø. Miljøagenturet har fremtidige generationers og naturens interesse for øje. Blandt dens ledepunkter og politikker er følgende:
• Miljøagenturet ser fremad, lægger vægt på samarbejde og optælling af resultater som sine primære værdier. • Miljøagenturet er en førende agent inden for miljøspørgsmål og naturbeskyttelse i samfundet. Agenturets rolle er nøje at overvåge udviklingen i miljøspørgsmål og sikre offentlighedens velfærd. • Miljøstyrelsens politik for årene 2018-2022 er baseret på styrelsens holdning og fører tilsyn med indbyggernes velfærd over hele landet. • Arbejde i grupper er agenturets vigtigste arbejdsmetode og fungerer godt til at formulere miljøagenturets fremtidige politik i hvert enkelt tilfælde. Agenturet tæller ca. 90 fuldtidsansatte. En af Islands miljøagenturs vigtigste roller er at forvalte og beskytte Snæfellsjökull National Park og de andre 115 beskyttede områder i Island. Ifølge naturbeskyttelsesloven er et naturreservat et område, der er beskyttet på grund af dets betydning for dyrelivet (flora og fauna) og landskabet.

Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology

CARDET er et af de førende forsknings- og udviklingscentre for voksenuddannelse i Middelhavsområdet med global ekspertise inden for voksenuddannelse, social inklusion, projektdesign og implementering, kapacitetsopbygning og e-læring. CARDET er uafhængigt tilknyttet universiteter og institutioner fra hele verden, såsom Yale University, University of Nicosia og International Council of Educational Media. CARDET har gennemført en lang række projekter vedrørende voksenuddannelse, e-læring, færdigheder, blended learning, samarbejde mellem universit – samfund, MOOCs, digitale værktøjer, frivilligt arbejde og erhvervsuddannelser. CARDET samler et internationalt team af eksperter med årtiers global ekspertise i at designe, implementere og evaluere internationale projekter.

Join us! Subscribe to our newsletter

Europa-Kommissionens støtte til udarbejdelsen af denne publikation udgør ikke en godkendelse af indholdet, som kun afspejler forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for den brug, der måtte blive gjort af oplysningerne deri. Projektnummer: 2021-1-DK01-KA220-ADU-000026601

Copyright © | Privacy policy